COS317 - Chuyên đề Ngôn ngữ lập trình 1 – CĐ


Tài liệu giảng dạy

[1] Brown, E (2002). Windows Form Programming with C#. New York: Manning Publications.

[2] Turtschi, A and et (2002). C#. NET. Singapore: Syngress Publishing, Inc.

Tài liệu tham khảo

[1] Wakefield, C and et (2001). VB. Singapore: Syngress Publishing, Inc .

[2] Grundgeiger, D (2002). Programming Visual Basic .NET. New York: O'Reilly Publishing, Inc.