COS318 - Chuyên đề Ngôn ngữ lập trình 2 – CĐ


Tài liệu giảng dạy

[1] Đại học công nghệ thông tin- Đại học quốc gia TP HCM (2006). Lập trình java. .

Tài liệu tham khảo

[1] Eckel, Bruce (2000). Thinking in Java, 2nd edition. Prentice-Hall.

[2] Eckstein, Robert, Mare Loy and Dave Wood (1998). Java Swing. O’Reilly.

[3] Reese, George (2001). Database programming with JDBC & Java, 2nd ed. O’Reilly .