COS319 - Chuyên đề Ngôn ngữ lập trình 3 – CĐ


Tài liệu giảng dạy

[1] Phạm Hữu Khang (2005). C# - Tập 1 Lập trình Hướng Đối Tượng . Nguyễn Thị Minh Khai.

[2] Phạm Hữu Khang (2005). C# - Tập 2 Lập trình Windows Form. Nguyễn Thị Minh Khai.

Tài liệu tham khảo

[1] Dương Quang Thiện (2004). Lập trình C#. Thống Kê.

[2] Jesse Liberty (2003). Programming Visual C# .NET. O'Reilly Media.

[3] Gary Cornell and Jonathan Morrison (2008). Programming C# - A Guide For Experienced Programmers. Apress.