COS320 - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật


Tài liệu giảng dạy

[1] Hoàng Kiếm (2003). Nhập môn Cấu trúc dữ liệu và thuật toán. ĐHKHTN Tp.HCM.

Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Hồng Chương (1999). CTDL và giải thuật ứng dụng cài đặt bằng C. Tp.HCM.

[2] Niklaus, W (1993). Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật = Chương trình (bản dịch của Nguyễn Quốc Cường). Giáo dục.

[3] Robert, S (2001). Cẩm nang thuật toán, tập 1 và 2 (bản dịch Hoàng Hồng). Khoa học và Kỹ thuật.

[4] Đỗ Xuân Lôi (1995). Cấu Trúc dữ liệu và giải thuật. Khoa học và Kỹ thuật.