COS321 - Cơ sở dữ liệu – CĐ


Tài liệu giảng dạy

[1] Phạm Thế Quế (2006). Cơ sở dữ liệu. Học viện công nghệ bưu chính viễn thông, TP HCM. .

Tài liệu tham khảo

[1] Lê Tiến Vương (2000). Nhập môn cơ sở dữ liệu quan hệ. Thống Kê.

[2] Nguyễn Đăng Tỵ, Đỗ Phúc (2001). Giáo trình Cơ sở dữ liệu. ĐHQG TP HCM .

[3] J. Ullman (1988). Database and knowledge base systems.Vol1. Computer Science Press.