COS322 - Nguyên lý hệ điều hành


Tài liệu giảng dạy

[1] Nguyễn Phú Trường (2005). Hệ điều hành. Đại học Cần Thơ.

[2] Lê Khắc Nhiên Ân (2003). Giáo trình nhập môn Hệ điều hành. ĐHKHTN Tp.HCM.

Tài liệu tham khảo

[1] Đặng Vũ Tùng (2005). Giáo trình nguyên lý hệ điều hành . Hà Nội.

[2] Silberschatz, Galvin and Gagne (2005). Operating System Concept 7th. Widley Wilson. Hoboken: Yale University.

[3] Trần Hạnh Nhi, Hoàn Kiếm (1999). Giáo trình Hệ điều hành nâng cao. ĐHKHTN Tp.HCM.