COS324 - Kỹ thuật soạn thảo văn bản - TH


Tài liệu giảng dạy

[1] Nguyễn Thái Dư (2017). Bài giảng kỹ thuật soạn thảo văn bản. Khoa CNTT- ĐHAG.

Tài liệu tham khảo

[1] (2011). Thông tư 01/2011/TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. .

[2] Thanh Thảo (2012). Kỹ thuật soạn thảo 135 mẫu văn bản hành chính, kinh tế, dân sự và hợp đồng mới nhất. Hồng Đức.

[3] (2008). Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật 2008. .

[4] (2004). Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND ngày 03/12/2004. .

[5] (2009). Nghị định 24/2009/NĐ-CP ngày 5/3/2009 về Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành VB QPPL. .