COS501 - Kiến trúc Máy tính


Tài liệu giảng dạy

[1] Nguyễn Văn Đông (2014). Kiến trúc máy tính. Đại học An Giang.

Tài liệu tham khảo

[1] William Stalling (2010). Computer Organization and Architecture . Prentice Hall.

[2] Nguyễn Minh Tuấn (2001). Kiến trúc máy tính. Đại học Khoa học Tự nhiên.

[3] Võ Văn Chín, Nguyễn Hồng Vân và Phạm Hữu Tài (2003). Kiến trúc máy tính. Đại học Cần Thơ.