EDU121 - Giới thiệu ngành – CĐSP Tin học


Tài liệu giảng dạy

[1] Phạm N.T., Hồ T.T.N, Trần Đ.N., Đỗ T.N.K., Nguyễn M.H., Nguyễn V.T (2014). Nhập môn vẽ kỹ thuật. Tp.HCM: Đại học Quốc Gia Tp.HCM.

Tài liệu tham khảo

[1] W.C. Oakes, L.L. Leone, C.J. Gunn (2009). Engineering Your Future, A Comprehensive Introduction to Engineering. Great Lakes Press, Inc.

[2] Robert J. Pond and Jeffrey L. Rankinen (2009). Introduction to Engineering Technology,7th ed. Pearson/Prentice Hall.