EDU903 - Kiến tập sư phạm – CĐSP


Tài liệu giảng dạy

[1] Nguyễn Quốc Toản, Hoàng Kim Tiến (2003). Giáo trình phương pháp dạy- học mỹ thuật. Hà Nội: Đại học Sư phạm.

[2] Hoàng Long, Hoàng Lân (2005). Phương pháp dạy học Âm nhạc. Hà Nội: Đại học Sư phạm Hà Nội.

[3] Hoàng Long (Chủ biên), Đặng Văn Bông, Trần Dũng, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Bùi Anh Tôn (2007). Âm nhạc và Phương pháp dạy học Âm nhạc. Hà Nội: Giáo dục.

[4] (2016). Tài liệu hướng dẫn Kiến tập sư phạm (dùng cho hệ ĐHSP). Lưu hành nội bộ. An Giang: Đại học An Giang.

Tài liệu tham khảo

[1] Bộ giáo dục và Đào tạo (2007). Mỹ thuật và Phương pháp dạy học (dự án phát triển giáo viên tiểu học). Hà Nội: Giáo dục.

[2] Bộ giáo dục và Đào tạo- dự án đào tạo giáo viên trung học cơ sở (2004). Giáo trình bố cục. Hà Nội: Đại học Sư phạm.

[3] Phạm Thị Chỉnh (2004). Lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Hà Nội : Đại học Sư phạm .

[4] Nguyễn Lăng Bình (2006). Mỹ thuật và phương pháp dạy học mỹ thuật ở tiểu học -Tài liệu đào tạo giáo viên. Hà Nội: Giáo dục.

[5] Trịnh Thiệp, Ưng Thị Châu (2000). Mỹ thuật và phương pháp dạy học Mỹ thuật ở tiểu học tập1(Giáo trình đào tạo giaó viên tiểu học hệ Cao dẳng Sư phạm). Hà Nội: Giáo dục.

[6] Ông Huỳnh Huy Hoàng (2008). Tài liệu giảng dạy Phương pháp dạy học Âm nhạc (lưu hành nội bộ). An Giang: Đại học An Giang.

[7] Hoàng Long (Chủ biên) (2012). Tập bài hát lớp 1, 2, 3 và Âm nhạc 4, 5 . Hà Nội: Giáo dục.

[8] Hoàng Long (Chủ biên phần Âm nhạc) (2015). Âm nhạc và Mỹ thuật 6, 7, 8, 9. Hà Nội: Giáo dục Việt Nam.

[9] Hoàng Long (Chủ biên phần Âm nhạc) (2004). Nghệ thuật 1, 2, 3 (Sách giáo viên). Hà Nội: Giáo dục.

[10] Hoàng Long (Chủ biên) (2006). Âm nhạc 4, 5, 6, 7, 8, 9 (Sách giáo viên). Hà Nội: Giáo dục.

[11] Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) (2007). Tâm lý học đại cương. Hà Nội: Giáo dục.

[12] Nguyễn Xuân Thức (chủ biên) (2015). Giáo trình Tâm lý học đại cương. Hà Nội: Đại học Sư phạm .

[13] Trần Trọng Thủy (1992). Bài tập thực hành Tâm lý học. Hà Nội: Đại học Sư phạm.

[14] Phạm Viết Vượng (2000). Giáo dục học. Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội.

[15] (). Tài liệu chuyên ngành khác (tùy mỗi chuyên ngành). .

[16] Bùi Thanh Huyền (2006). Giáo dục học đại cương. Hà Nội: Giáo dục.