IMS304 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin – CĐ


Tài liệu giảng dạy

[1] Phạm Thị Xuân Lộc (2010). Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin. Đại học Cần Thơ.

Tài liệu tham khảo

[1] Phạm Nguyễn Cương (2003). Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin. Khoa CNTT - Đại học Khoa học Tự nhiên.