IMS503 - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu – CĐ


Tài liệu giảng dạy

[1] Phạm Gia Tiến, Phạm Thế Phi (2007). Hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Đại học Cần Thơ.

Tài liệu tham khảo

[1] Elmasri-Navathe (1989). Fundamentals of database systems. Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc.

[2] H.Garcia-Molina, J.D.Ullman, J.Widom (2002). Database System: the complete book. Prentice Hall.

[3] Jeffrey D. Ullman (bản dịch của Trần Đức Quang) (1988). Principles of Database and Knowledge_Base systems. Computer science press.