MAT503 - Toán rời rạc


Tài liệu giảng dạy

[1] Lê Văn Toán, Trương Thị Diễm (2016). Tài liệu Toán rời rạc . Đại học An Giang.

Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Hữu Anh (1999). Toán rời rạc. Giáo dục.

[2] Đỗ Văn Nhơn (2000). Giáo trình toán rời rạc . ĐHQG TP. HCM .

[3] Kenneth H. Rosen; ( Phạm Văn Thiều, Đặng Hữu Thịnh dịch) (1998). Toán rời rạc ứng dụng trong tin học . Khoa học Kỹ thuật.

[4] Phạm Thế Long (2004). Toán rời rạc . ĐHSP.