MAX101 - Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1


Tài liệu giảng dạy

[1] Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh (2013-2014). Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh). Hà Nội: Chính trị Quốc gia.

[2] Khoa Lý luận Chính trị (2018). Đề cương Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 (Lưu hành nội bộ). Đại học An Giang.

Tài liệu tham khảo

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam (2016). Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII. Chính trị Quốc gia.

[2] Bộ môn Triết học (2006). Tài liệu hướng dẫn học tập Triết học (Lưu hành nội bộ). Đại học An Giang.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2003). Giáo trình Triết học Mác-Lênin . Chính trị Quốc gia.

[4] Bộ môn Triết học (2004). Đề cương bài giảng Triết học Mác – Lênin. .