MAX102 - Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2


Tài liệu giảng dạy

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014). Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin . Chính trị Quốc gia.

Tài liệu tham khảo

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2013). Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin . Chính trị Quốc gia.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006). Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin . Chính trị Quốc gia.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006). Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học . Chính trị Quốc gia.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2012). Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. Chính trị Quốc gia.

[5] Nguyễn Viết Thông (2003). Giáo trình Triết học Mác-Lênin. Chính trị Quốc gia .

[6] Bộ môn Triết học (2007). Tài liệu hướng dẫn học tập Triết học. Lưu hành nội bộ.