MIS102 - Giáo dục quốc phòng - an ninh (*)


Tài liệu giảng dạy

[1] Trần Đăng Thanh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Đào Huy Hiệp, Lưu Ngọc Khái, Nguyễn Hoàng Minh, Lê Đại Nghĩa (2016). Giáo trình Giáo dục quốc phòng - an ninh (dùng cho các trường Đại học, cao đẳng). Tập 1. Giáo dục Việt Nam.

[2] Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải (2016). Giáo trình Giáo dục quốc phòng - an ninh (dùng cho các trường Đại học, cao đẳng). Tập 2. Giáo dục Việt Nam.

Tài liệu tham khảo

[1] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2011). Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh. Chính trị Quốc gia.

[2] (2015). Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học ngày 16 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính. .

[3] (2012). Thông tư số: 31/2012/TT-BGDĐT về Chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh, trình độ đại học, cao đẳng ngày 12/9/2012 và Văn bản hướng dẫn số 6353/BGDĐT-GDQP ngày 26/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. .

[4] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013). Hiến pháp Việt Nam năm 2013. Chính trị Quốc gia.

[5] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013). Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh. Chính trị Quốc gia.

[6] Đảng Cộng sản Việt Nam (). Các Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc từ đại hội VI - XII. Chính trị Quốc gia.

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng (2005). Giáo trình Giáo dục quốc phòng Đại học cao đẳng, dùng cho đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng. Tập 1. Quân sự chung . Quân đội nhân dân.

[8] Bộ tổng tham mưu cục quân huấn (2000). Lý thuyết bắn súng bộ binh. Quân đội nhân dân.

[9] Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng (2005). Giáo trình Giáo dục quốc phòng đại học cao đẳng, dùng cho đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng. Tập 3. Chiến thuật và kỹ chiến thuật bộ binh. Quân đội nhân dân.

[10] (2015). Thông tư liên tịch số: 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. .