PED551 - Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm – SP Tin


Tài liệu giảng dạy

[1] Phạm Trung Thanh, Nguyễn Thị Lý (2004). Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên (Giáo trình Cao đẳng Sư phạm). Đại học Sư phạm.

[2] Phạm Thế Long (chủ biên) (). Tin học dành cho trung học cơ sở Quyển 1, 2, 3, 4. Giáo dục Việt Nam.

Tài liệu tham khảo

[1] Phạm Trung Thanh, Nguyễn Thị Lý (2007). Giáo trình Bài tập rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên. (Giáo trình dùng cho các trường CĐSP). ĐHSP.

[2] Nguyễn Bá Kim, Lê Khắc Thành (2007). Giáo trình phương pháp dạy học đại cương môn tin học. ĐHSP .

[3] Dương Tấn Diệp (2013). Vận dụng các phương pháp và kỹ thuật giảng dạy tích cực tại UEF . .