PED578 - Phương pháp dạy học Tin học ở trường THCS


Tài liệu giảng dạy

[1] Trần Văn Hạo, Lê Đức Long (2007). Giáo trình Phương pháp dạy học môn Tin học. Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

[2] Nguyễn Bá Kim, Lê Khắc Thành (2007). Giáo trình dạy học đại cương môn Tin học. Đại học Sư phạm Hà Nội.

Tài liệu tham khảo

[1] Phạm Thế Long (chủ biên) (). Tin học dành cho Trung học cơ sở quyển 1, 2, 3, 4. Giáo dục Việt Nam.

[2] Trần Doãn Vinh, Trương Thị Thu Hà (). Thiết kế bài giảng Tin học Quyển 1, 2, 3, 4 (dành cho THCS). Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.

[3] G. Petty (2009). Teaching Today -A Practical Guide Fourth Edition . Nelson Thomes Ltd.