PHY303 - Vật lý đại cương – CĐ SP Tin


Tài liệu giảng dạy

[1] Đổng Thị Kim Phượng (2016). Vật lý đại cương – Tin học – CĐ (lưu hành nội bộ). . .

Tài liệu tham khảo

[1] Lương Duyên Bình (1998). Vật Lý đại cương tập 2 (phần Ðiện). Giáo dục.

[2] Lương Duyên Bình (1998). Vật Lý đại cương tập 3 (phần Quang). Giáo dục.

[3] Lương Duyên Bình (1998). Bài tập Vật Lý đại cương tập 2 (phần Ðiện). Giáo dục.

[4] Lương Duyên Bình (1998). Bài tập Vật Lý đại cương tập 3 (phần Quang). Giáo dục.

[5] Nguyễn Hữu Hồ (2000). Ðiện từ học tập 1. Giáo dục.

[6] Lê Băng Sương (2001). Ðiện từ học tập 2. Giáo dục.

[7] Phùng Quốc Bảo (2002). Quang học sóng. Giáo dục.

[8] Vũ Thanh Khiết (2001). Bài tập Vật Lý đại cương tập 1. Giáo dục.

[9] Đặng Thị Mai (2001). Bài tập Vật Lý đại cương tập 2. Giáo dục.