VRP101 - Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam


Tài liệu giảng dạy

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017). Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính trị Quốc gia.

Tài liệu tham khảo

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam (2015). Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016). Chính trị Quốc gia.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam (2011). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Chính trị Quốc gia.

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam (2016). Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Chính trị Quốc gia.

[4] Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (1999). Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam. Chính trị Quốc gia.