Thông tin chi tiết tài liệu

Tiếp cận hiện đại trong rèn luyện năng lực sư phạm cho sinh viên ngành Toán ở trường đại học
Trần Trung, Trần Việt Cường
Hà Nội
Đại học Sư phạm
2015
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Việt
510.71/Tr513
MD067833, MD067834, MD067835
3
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm - ĐH GDTH