Thông tin chi tiết tài liệu

Giáo trình Điền kinh: Giáo trình dùng cho sinh viên CĐSP chuyên ngành giáo dục thể chất
Nguyễn Kim Minh, Nguyễn Trọng Hải, Trần Đồng Lâm, Đặng Ngọc Quang
Đại học Sư phạm
2003
Giảng dạy chính
Hiện có
Tiếng Việt
796/Gi108/2004
MD051761; MD051762; MD051763; MD051764; MD051765; HK024688; HK024689; HK024690; HK024691; HK024692; HK024693; HK024694; HK024695; HK024696; HK024697; HK024698; HK024699; HK024700; HK024701; HK024702 ...
50
Hiện có năm: 2004
Giáo dục thể chất (*)