Thông tin chi tiết tài liệu

Luật giáo dục năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
Chính trị Quốc gia
2010
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Việt
344.59707/L504/2010
MD070242, MD070243, MD070244, MD070245, MD070246, MD070247, MD070248, MD070249, MD070250, MD070251, MD070252, MD070253, MD070254, MD070255, MD070256, MD070257, MD070258, MD070259, MD070260, MD070261
23
Quản lý Hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục đào tạo