Thông tin chi tiết tài liệu

Các Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc từ đại hội VI - XII
Đảng Cộng sản Việt Nam
Chính trị Quốc gia
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Việt
324.2597071/V115
MD015593, MD066413; TK01642; TK01643; MD068272; MD070521; TK01640; TK01641; MD070552; MD062436; MD062437; MD062438; MD070527
15
Lần VI: không thấy Lần VII: 2 (1991) Lần VIII: 1 (1996) Lần IX : 4 (2001) Lần X: 3 (2006) Lần XI: 4 (2011) Lần XII: ebook (http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7163) TV hiện có: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII/ Mặt trận
Giáo dục quốc phòng - an ninh (*)