Thông tin chi tiết tài liệu

Giáo trình Giáo dục quốc phòng đại học cao đẳng, dùng cho đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng. Tập 3. Chiến thuật và kỹ chiến thuật bộ binh
Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ giáo dục quốc phòng
Quân đội nhân dân
2005
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Việt
355/Gi108-T3
MD056590, MD056591, MD056592, MD056593, MD056594, MD056595, MD056596
7
Giáo dục quốc phòng - an ninh (*)