Thông tin chi tiết tài liệu

Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo
Phạm viết Vượng
Đại học Sư phạm Hà Nội
2007
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Việt
353.8/Qu501/2007
MD001129; MD001130; MD071494; MD071495; MD071496; MD071497; MD071498
7
Quản lý Hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục đào tạo