Thông tin chi tiết tài liệu

Thực hành sư phạm âm nhạc
Hoàng Long, Hoàng Lân
Hà Nội
Đại học Sư phạm
2007
Giảng dạy chính
Hiện có
Tiếng Việt
780.07/L431
HK037504; HK037505; HK037506; HK037507; HK037508; HK037509; HK037510; HK037511; HK037512; HK037513; HK037514; HK037515; HK037516; HK037517; HK037518; HK037519; HK037520; HK037521; HK037522; HK037523 ...
50
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm - ĐH GDTH