Thông tin chi tiết tài liệu

Phương pháp dạy học Âm nhạc
Hoàng Long, Hoàng Lân
Hà Nội
Đại học Sư phạm Hà Nội
2005
Giảng dạy chính
Hiện có
Tiếng Việt
780.77/L431/2010
MD073371; MD073372; MD073373; MD073374; MD073375
5
Hiện có năm: 2010
Kiến tập sư phạm – CĐSP