Thông tin chi tiết tài liệu

Âm nhạc và Phương pháp dạy học Âm nhạc
Hoàng Long (Chủ biên), Đặng Văn Bông, Trần Dũng, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Bùi Anh Tôn
Hà Nội
Giáo dục
2007
Giảng dạy chính
Chưa có
Tiếng Việt
0
Hiện có: Phương pháp dạy học âm nhạc : Giáo trình cao đẳng sư phạm - đào tạo giáo viên THCS / Hoàng Long, Hoàng Lân. - Hà Nội : Đại học Sư phạm , 2005
Kiến tập sư phạm – CĐSP