Thông tin chi tiết tài liệu

Tài liệu giảng dạy Phương pháp dạy học Âm nhạc (lưu hành nội bộ)
Ông Huỳnh Huy Hoàng
An Giang
Đại học An Giang
2008
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Việt
780 /H407/2008; ebook
GT00130
1
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/1926
Kiến tập sư phạm – CĐSP