Thông tin chi tiết tài liệu

Âm nhạc và Mỹ thuật 6, 7, 8, 9
Hoàng Long (Chủ biên phần Âm nhạc)
Hà Nội
Giáo dục Việt Nam
2015
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Việt
780/Â120
HK020039; HK044609; HK022996; HK044687
67
Hiện có năm: 2002-2006 Lớp 6: (44) (HK020039...) Lớp 7: (2) (HK044609...) Lớp 8: (20) (HK022996...) Lớp 9: (1) (HK044687)
Kiến tập sư phạm – CĐSP