Thông tin chi tiết tài liệu

Giáo trình Đá cầu
Đặng Ngọc Quang
Hà Nội
Đại học Sư phạm
2003
Giảng dạy chính
Hiện có
Tiếng Việt
796.33/Qu106/2010
MD073774; MD073775; MD073776; MD073777; MD073778; MD073779; MD073780; MD073781; MD073782; MD073783
10
Hiện có năm: 2004 (50 quyển) Năm 2010: 10 quyển
Giáo dục thể chất (*)