Thông tin chi tiết tài liệu

Mỹ thuật và Phương pháp dạy học (dự án phát triển giáo viên tiểu học)
Bộ giáo dục và Đào tạo
Hà Nội
Giáo dục
2007
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Việt
372.5/B312/2006
MD068522, MD067306, MD067307, MD067308, MD067309, MD067310
6
Hiện có năm: 2006
Kiến tập sư phạm – CĐSP