Thông tin chi tiết tài liệu

Lịch sử mỹ thuật Việt Nam
Phạm Thị Chỉnh
Hà Nội
Đại học Sư phạm
2004
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Việt
741.597/Ch312/2005
HK032271, HK032272, HK032273, HK032274, HK032275, HK032276, HK032277, HK032278, HK032279, HK032280, HK032281, HK032282, HK032283, HK032284, HK032285, HK032286, HK032287, HK032288, HK032289, HK032290 ...
50
Hiện có năm: 2005
Kiến tập sư phạm – CĐSP