Thông tin chi tiết tài liệu

Mỹ thuật và phương pháp dạy học Mỹ thuật ở tiểu học tập1(Giáo trình đào tạo giaó viên tiểu học hệ Cao dẳng Sư phạm)
Trịnh Thiệp, Ưng Thị Châu
Hà Nội
Giáo dục
2000
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Việt
741.07/Th406/T1/1998
MD043028, MD043029, MD043031, MD043032, MD043033, MD043034, MD043036, MD043037, MD043030, MD043035
10
Hiện có năm: 1998
Kiến tập sư phạm – CĐSP