Thông tin chi tiết tài liệu

Luật Điền Kinh
Liên Đoàn Điền Kinh Thế Giới
Thể dục thể thao
2010
Giảng dạy chính
Hiện có
Tiếng Việt
796.42/L504/2013; 796.42/L504/2010
TK02453; MD072155; MD072156; MD072157
4
Hiện có năm: 2013 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2013. (TK02453) 2010 - Luật thi đấu điền kinh / Tổng Cục thể dục thể thao. - Hà Nội : Thể dục thể thao , 2010 (3)
Giáo dục thể chất (*)