Thông tin chi tiết tài liệu

Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016)
Đảng Cộng sản Việt Nam
Chính trị Quốc gia
2015
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Việt
324.25970755/B108, ebook
MD070502
1
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7161 http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7497
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam