Thông tin chi tiết tài liệu

Giáo trình Giáo dục quốc phòng - an ninh (dùng cho các trường Đại học, cao đẳng). Tập 2
Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Hữu Thảo, Phan Tân Hưng, Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Tiến Hải
Giáo dục Việt Nam
2016
Giảng dạy chính
Hiện có
Tiếng Việt
355.007/Gi108-T2/2014
MD070174; MD071457; MD071458; MD071461; MD071462; MD071463; MD071464; MD071452; MD071453; MD071454; MD071455; MD071456; MD071465; MD071466; MD071467; MD071468; MD071469; MD071470; MD071471; MD071459
21
Hiện có năm: 2014
Giáo dục quốc phòng - an ninh (*)