Thông tin chi tiết tài liệu

Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh)
Phạm Quang Phan, Phạm Văn Sinh
Hà Nội
Chính trị Quốc gia
2013-2014
Giảng dạy chính
Hiện có
Tiếng Việt
335.43/Gi108/2017
MD072158; MD072159; MD072160; MD072161; MD072162; MD072163; MD072164; MD072165; MD072166; MD072167; MD072168; MD072169; MD072170; MD072171; MD072172; MD072173; MD072174; MD072175; MD072176; MD072177
20
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9549
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1