Thông tin chi tiết tài liệu

Tài liệu giảng dạy môn Thể dục nhịp điệu
Trần Thị Thảo Trang
Đại học An Giang
2016
Giảng dạy chính
Hiện có
Tiếng Việt
796.44/Tr106, ebook
GT00294
1
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7129
Giáo dục thể chất (*)