Thông tin chi tiết tài liệu

Luật chấm điểm Thể dục Aerobics
Ủy ban TDTT Việt Nam
2005 – 2008
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Việt
web
1
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-634-TTTTC-Luat-Sport-Aerobics-93654.aspx
Giáo dục thể chất (*)