Thông tin chi tiết tài liệu

Bóng bàn
Nguyễn Danh Thái, Mai Duy Diễn
Hà Nội
Thể dục thể thao
1980
Giảng dạy chính
Hiện có
Tiếng Việt
796.346/D305/1980
MD072807
1
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9024
Giáo dục thể chất (*)