Thông tin chi tiết tài liệu

Luật giáo dục năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Hà Nội
Chính trị Quốc gia
2010
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Việt
344.59707/L504
MD042455; MD042454; MD042453
3
Giáo dục học