Thông tin chi tiết tài liệu

Giáo trình giao tiếp sư phạm
Nguyễn Văn Lũy, Lê Quang Sơn
Hà Nội
Đại học Sư phạm Hà Nội
2014
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Việt
370.15/L523/2017
MD073196; MD073197; MD073198; MD073199; MD073200
5
Hiện có năm: 2017
Tâm lý học sư phạm cho giáo viên THCS và THPT