Thông tin chi tiết tài liệu

Tài liệu tập huấn Kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triên năng lực học sinh trong trường trung học phổ thông Môn hóa học.
Bộ giáo dục và đào tạo
2014
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Việt
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9743
1
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm - ĐH GDTH