Thông tin chi tiết tài liệu

Nhập môn vẽ kỹ thuật
Phạm N.T., Hồ T.T.N, Trần Đ.N., Đỗ T.N.K., Nguyễn M.H., Nguyễn V.T
Tp.HCM
Đại học Quốc Gia Tp.HCM
2014
Giảng dạy chính
Hiện có
Tiếng Việt
ebook
1
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7196 Hiện có năm: 2010
Giới thiệu ngành – CĐSP Tin học