Thông tin chi tiết tài liệu

Engineering Your Future, A Comprehensive Introduction to Engineering
W.C. Oakes, L.L. Leone, C.J. Gunn
Great Lakes Press, Inc
2009
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Anh
ebook
1
http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/7570 Hiện có năm: 2017 Fahasa
Giới thiệu ngành – CĐSP Tin học