Thông tin chi tiết tài liệu

Đại số tuyến tính qua ví dụ và bài tập
Lê Tuấn Hoa
Hà Nội
Giáo dục
2009
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Việt
512.5076/H401/2006
TK02993
1
Hiện có năm: 2006 (Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội) http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/9254
Toán A3 – CĐ