Thông tin chi tiết tài liệu

Giáo trình Xác suất – Thống kê
Lê Sĩ Đồng
Giáo dục Việt Nam
2013
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Việt
519.2/Đ455/2013
MD071234; MD071235; MD071236; MD071237
4
Xác suất thống kê A – CĐ