Thông tin chi tiết tài liệu

Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học nhiều cấp học, Ban hành kèm theo quyết định số 7/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 2 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bộ Giáo dục và Đào tạo
2000
Tham khảo
Hiện có
Tiếng Việt
web
1
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-12-2011-TT-BGDDT-Dieu-le-truong-trung-hoc-co-so-pho-thong-va-truong-120867.aspx
Quản lý Hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục đào tạo